Odborná skupina Chemické vzdělávání ČSCH

Historie a současnost

Zpracovali: Prof. Ing. Karel Kolář, CSc. a prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.


V rámci organizačních změn, které proběhly v České společnosti chemické ve druhé polovině padesátých let 20. století byly postupně zakládány odborné skupiny, zaměřené na problematiku dílčích chemických oborů a specializací. V tomto období, jmenovitě v roce 1964, byla též ustavena odborná skupina Výuka chemie, která existuje nepřetržitě do současné doby. V roce 2003 byla v souladu s vývojem v této oblasti přejmenována na odbornou skupinu Chemické vzdělávání. Nový název takto reflektuje potřeby i mimoškolního vzdělávání žáků a studentů či netradiční formy studia.

Vznik odborné skupiny ukázal na potřeby věnovat v aktivitách ČSCH pozornost nejen vývoji v chemických oborech, ale i problematice výuky chemie v širším pojetí. V tomto smyslu založení odborné skupiny nalezlo veškerou podporu tehdejšího předsedy hlavního výboru České společnosti chemické prof. Ing. Dr. Františka Čůty, DrSc. Ve vedení odborné skupiny se postupně vystřídala řada významných osobností české chemie a její didaktiky, byli to prof. RNDr. PhMr. Stanislav Škramovský, DrSc., prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Zýka, DrSc., prof. Ing. Jaromír Vrbský, CSc. a doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Od roku 1998 do současnosti je předsedkyní odborné skupiny prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Hlavní směry působnosti odborné skupiny se od doby jejího založení výrazně nezměnily. Stěžejní oblasti činnosti odborné skupiny Chemické vzdělávání jsou:

Odborná skupina Chemické vzdělávání je organizátorem, spoluorganizátorem nebo garantem řady konferencí a seminářů. Je třeba připomenout monotematické konference, zaměřené na didaktiku chemie, které odborná skupina organizovala každoročně v letech 1965 až 1980. Od roku 1981 do současné doby se tato činnost uskutečňuje v rámci samostatné sekce sjezdů České společnosti chemické a Slovenské společnosti chemické, od počátku devadesátých let minulého století pak sjezdu chemických společností.

V šedesátých letech 20. století byla těžištěm činnosti odborné skupiny modernizace učiva chemie a jeho výuky na základních a středních školách. Modernizace učiva vycházela ze soudobých poznatků teoretické chemie (vlnově mechanický model atomu, teorie chemické vazby, struktura a reaktivita sloučenin apod.). V sedmdesátých letech modernizační snahy vyústily v oficiální dokumenty, byly vytvořeny experimentální učebnice a následně ověřovány v praxi. Zkušenosti z těchto aktivit byly diskutovány na konferencích a seminářích odborné skupiny ČSCH.

Osmdesátá léta přinesla již zmíněnou organizační změnu, která přispěla v rámci konferencí k bližším kontaktům mezi chemickými obory a didaktikou chemie, zároveň však ubylo zájemců z řad učitelů základních a středních škol, často z důvodů finančních nákladů. Kromě toho byly organizovány semináře v Košicích, Plzni, Ústí nad Labem a v Praze.

Pro období devadesátých let je typický razantní nástup informačních technologií ve výuce chemie, který výrazně ovlivňuje zaměření konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit odborné skupiny. Sekce odborné skupiny jako součásti sjezdů chemických společností přestává být jedinou aktivitou. Pravidelné konference a semináře didaktiků chemie se od počátku devadesátých let začínají konat v Hradci Králové, Brně, Praze, Ostravě nebo Plzni. Boom v oblasti výukových aplikací informačních a kominikačních technologií pokračuje i v tomto desetiletí.

Na činnosti odborné skupiny se v průběhu její historie podílela řada významných odborníků z vysokých škol, výzkumných a vědeckých institucí, ale i pedagogů ze základních a středních škol. Kromě těch, kteří stanuli v čele odborné skupiny jmenujme alespoň dlouholeté členy a spolupracovníky výboru prof. RNDr. Eduarda Pachmanna, DrSc., doc. RNDr. Jiřího Banýra, CSc., prof. RNDr. Jindřicha Hellberga, DrSc., ze slovenských kolegů prof. RNDr. Otto Tomečka, CSc. a doc. RNDr. Ladislava Smika, CSc.

Od konce 90. let 20. století až do současnosti se odborná skupina Chemické vzdělávání ČSCH aktivně podílí na dění v oblasti chemického vzdělávání u nás i v zahraničí. Výbor odborné skupiny se schází ve víceméně pravidelných intervalech třikrát až pětkrát za rok a řeší aktuální otázky svého oboru.

V současnosti se odborná skupina Chemické vzdělávání zaměřuje ve své činnosti především na tyto oblasti: